برچسب: انواع الکترود و فیلر جوشکاری و کاربرد آنها

انواع الکترود جوشکاری و کاربرد آنها
شهریور 25, 1400

انواع الکترود جوشکاری و کاربرد آنها به طور عموم و جامع الکترود یا سیم جوش در جوشکاری عبارت است از ماده ای رسانا که از یک طرف به قسمت فلزی و از قسمت دیگر به قسمت غیر فلزی متصل می گردد. کار اصلی این...