برچسب: انتخاب الکترود فیلر و پودر ایساب

انتخاب الکترود فیلر و پودر ایساب
بهمن 11, 1400

انتخاب الکترود فیلر و پودر ایساب چه الکترود یا فیلری استفاده کنیم؟ انتخاب الکترود فیلر و پودر ایساب براساس استانداردهای بین المللی با توجه به نوع فلز پایه و سرویس مورد استفاده از آن قطعه الکترود ,...